KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Cepkask İleri Teknoloji Ürünleri San. Tic. A.Ş tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında size sunabileceğimiz Satış Sonrası Hizmetler kapsamında kullanmak; işlem yapanın/yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar

Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer üçüncü kişiler, Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşlara ve yurtiçi/yurtdışı bankalar ve diğer üçüncü kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Distribütörler, Bayiler, Web Siteleri, E-Ticaret Sitesi, Aktivasyon sayfaları, Çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız

Şirketimiz ile mesai saatleri dahilinde musterihizmetleri@cepkask.com adresi üzerinden iletişime geçerek, kişisel verilerinizin;

  • 1) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • 2) İşlenmişse bilgi talep etme,
  • 3) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • 4) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • 5) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • 6) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • 7) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • 8) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • 9) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

© 2016 Cepkask İleri Teknoloji Ürünleri San. Tic. A.Ş

Taşımak için, tıklayın ve sürükleyin ​